Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego krenigconsulting.com oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów. Sprzedającym jest KRENIG CONSULTING LTD, OFFICE A 12, OXGATE LANE, LONDON, NW2 7HJ, zwany także „Sprzedawcą”. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: office@krenigconsulting.com

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Produkt – Towary i Usługi, oferowane w Sklepie Internetowym.
 4. Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia online, szkolenia i warsztaty stacjonarne, konsultacje
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej).
 6. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem krenigconsulting.com, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 7. Strona – Sprzedawca i Kupujący.
 8. Strona Sklepu –strona lub podstrona www, znajdująca się pod adresem krenigconsulting.com.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy krenigconsulting.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Zakup szkolenia online, szkolenia lub warsztatu stacjonarnego jest równoznaczny z zaakceptowaniem zasad opisanych w § 5 i § 6.
 4. Klient, składając Zamówienie na Usługę, wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z poszczególnych szkoleń w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach internetowych Sprzedawcy, w serwisach społecznościowych, w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych. Zgoda, o której mowa powyżej, może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy, tj. office@krenigconsulting.com
 5. Zakup biletu na szkolenie lub warsztaty stacjonarne jest równoznaczny ze zgodą na podpisanie przed jego rozpoczęciem oświadczenia dotyczącego zasad uczestnictwa w szkoleniu lub warsztatach.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub warsztatów ze względów organizacyjnych.

§ 3 Składanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy krenigconsulting.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Zakup szkolenia online, szkolenia lub warsztatu stacjonarnego jest równoznaczny z zaakceptowaniem zasad opisanych w § 5 i § 6.
 4. Klient, składając Zamówienie na Usługę, wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z poszczególnych szkoleń w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach internetowych Sprzedawcy, w serwisach społecznościowych, w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych. Zgoda, o której mowa powyżej, może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy, tj. office@krenigconsulting.com
 5. Zakup biletu na szkolenie lub warsztaty stacjonarne jest równoznaczny ze zgodą na podpisanie przed jego rozpoczęciem oświadczenia dotyczącego zasad uczestnictwa w szkoleniu lub warsztatach.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub warsztatów ze względów organizacyjnych.

§ 4 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić poprzez przelew na konto bankowe Sprzedającego lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal.
 3. W przypadku dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal, Sprzedający nalicza opłatę dodatkową, której wielkość jest podawana w momencie wyboru tej metody płatności.

§ 5 Odstąpienie od umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży Towaru lub Usługi bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail Sprzedawcy: office@krenigconsulting.com. W tytule wiadomości należy wpisać słowo „Odstąpienie od umowy” oraz w treści numer zamówienia i nazwę produktu.
 2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku:
  1. umów sprzedaży Usług i produktów cyfrowych , które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli świadczenie usług rozpoczęło się przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
  2. towarów w postaci nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta (konsumenta) ich oryginalnego opakowania,
  3. świadczeń o szczególnych właściwościach określonych przez Klienta (konsumenta) w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
 4. Zwracany towar nie może być uszkodzony i zabrudzony. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia. Zwracany Towar, zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie należy przesłać na adres:
  KRENIG CONSULTING LTD, OFFICE A 12, OXGATE LANE, LONDON, NW2 7HJ
 5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy w ciągu 7 dni po czasie zwrotnego otrzymania Towaru lub dostarczenia dowodu jego odesłania.
 6. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy oraz jego opakowania pokrywa Klient.

§ 6 Rezygnacje / Zmiana terminu szkolenia stacjonarnego

 1. W przypadku takiej Usługi, jak szkolenie i warsztaty stacjonarne, Klient, który je zakupił ma możliwość jednorazowej zmiany terminu jej świadczenia na inny, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Sprzedawcy na adres e-mail office@krenigconsulting.com. nie później niż na 14 dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem świadczenia Usługi, a także pod warunkiem, iż Sprzedawca będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym terminie świadczenia danej Usługi.
 2. Nieobecność Klienta na szkoleniu online bądź konsultacjach online równoznaczne jest z należytym jej wykonaniem przez Sprzedawcę i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń.
 3. W przypadku nieuczestniczenia ( niestawienia się) w zakupionym szkoleniu i warsztacie stacjonarnym, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym szkoleniu, choćby Sprzedawca organizował nowe szkolenie bądź warsztat. Sprzedawca nie jest przy tym zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty Klientowi.
 4. W udokumentowanych przypadkach losowych nieuczestniczenia (niestawienia się) na zakupionym szkoleniu i/lub warsztacie stacjonarnym, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient ma możliwość jednorazowej zmiany terminu jej świadczenia na inny, pod warunkiem jak najszybszego przesłania skanu dokumentu potwierdzającego ten przypadek losowy Sprzedawcy na adres e-mail office@krenigconsulting.com. pod warunkiem, iż Sprzedawca będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym terminie świadczenia danej Usługi.
  W takim przypadku Klient zobowiązuje się do ewentualnego pokrycia różnicy kosztów szkolenia i warsztatu stacjonarnego, w przypadku ewentualnej podwyżki ceny szkolenia oraz uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 25 GBP zł za przeniesienie terminu uczestnictwa: w przypadku wydarzenia jednodniowego, lub 50 GBP w przypadku dwudniowego i odpowiednio 25 GBP za każdy dzień, gdyby wydarzenie trwało dłużej niż 2 dni.
 5. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z uczestnictwa w szkoleniu, które zostało już opłacone przez Klienta i nie wyraża woli przeniesienia uczestnictwa na inny termin, Klientowi przysługuje zwrot kwoty wpłaconej z tytułu uczestnictwa w szkoleniu, jednak nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem opłaconego przez Klienta szkolenia. Po upływie tego terminu, Klient traci prawo do zwrotu wpłaconej kwoty.
 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu Klientowi przysługuje prawo wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w szkoleniu, pod warunkiem, że taka zmiana zostanie przez Klienta zgłoszona na adres e-mail: biuro@krenigconsulting.pl nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem opłaconego przez Klienta szkolenia. W takim przypadku Klient traci prawo do uczestnictwa w szkoleniu w innym terminie.

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie kwestie związane z bazami danych oraz ochroną danych osobowych regulowane są szczegółowym opisem w Polityce Prywatności.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie kwestie związane z bazami danych oraz ochroną danych osobowych regulowane są szczegółowym opisem w Polityce Prywatności.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Data opublikowania regulaminu 08.10.2020.